Mål og Visioner

Mål og Visioner i BMX Limfjord:

BMX LIMFJORD


Har formuleret følgende samværspolitik:


1   Formål


1.1  Når mange mennesker skal være fælles om at være med i en BMX klub er det rimeligt at have nogle spilleregler (adfærdsnormer) så alle medlemmer og andre (forældre til børn bl.a.) kan have en god oplevelse gennem klubbens virke.


1.2  Meget beror på sund fornuft, og alt kan ikke nedskrives, men alligevel finder ”BMX LIMFJORD” det rigtigt, at nedskrive nogle af de principper, der gælder for samværet i ”BMX LIMFJORD”.

Ved at nedskrive principperne og ved at de er tilgængelige for alle, rettes fokus mod emnet.

Derfor har bestyrelsen formuleret en samværspolitik.


2   Omgangstone


Mobning er uacceptabel. Sjofle bemærkninger og nedgørende kommentarer accepteres derfor ikke, og det gælder såvel ledere som medlemmerne indbyrdes.

En ordentlig omgangstone gælder ikke kun internt i klubben, men også overfor andre, f. eks. ved stævner og løb. Der skal altid vises respekt overfor andre. ”BMX LIMFJORDS” medlemmer skal altid være repræsentant for de værdier som ”BMX LIMFJORD” står for.


3   Adfærdsregler


3.1  Der skal altid vises respekt for det enkelte medlems selvværd.


3.2  På ture med overnatning skal der mindst være to ledere med.


3.3  Nye ledere skal ikke alene have ansvar for en gruppe børn.


4   Alkohol. Doping. Rygning.


4.1  Alkohol og bmx hører ikke sammen. Før og under træning og løb bør der derfor ikke indtages alkohol. Efter løb og træning i weekenden er det i orden at ”få en øl sammen”, men man skal altid vise respekt for andre. Der må ikke serveres alkohol for unge under 18 år.


4.2  ”BMX LIMFJORD” er gennem sit medlemskab af DMU underlagt de til enhver tid gældende dopingregler, og har pligt til at underkaste sig dopingkontrol.


4.3  I ”BMX LIMFJORD” er der både rygere og ikke-rygere. Der er total rygeforbud i hallen, men det er ok at gå udenfor for a ryge. Rygeforbuddet er ligeledes gældende i klubhuset. Vi opfordrer til at tage hensyn til andre, når man ryger udenfor, det er ikke alle der tåler røg eller bryder sig om at stå i røg lugten.


5   Seksuelle krænkelser


5.1  Det er altid vigtigt at respektere andres blufærdighed.


5.2  ”BMX LIMFJORD” tjekker ledere, der har ansvar for unge under 15 år, gennem indhentelse af såkaldt ”børneattest” i Kriminalregistret.

Tjek gennemføres efter de lovbestemte regler herom.


5.3  Det er vigtigt, at der gribes ind overfor upassende adfærd. Oplever man noget sådant skal man straks kontakte et bestyrelsesmedlem, der så vil tage sig af det videre.

Hvis der konstateres overgreb eller begrundet mistanke om overgreb kontakter bestyrelsen sin hovedorganisation, DMU, for at få råd og vejledning om, hvordan sagen håndteres.


5.4  Det er efter lovgivningen ikke tilladt for en leder at have et forhold til et medlem under 18 år – heller ikke for den 19-årige træner og den 17-årige kører.

Hvis noget sådant opstår skal bestyrelsen sikre, at den 19-årige ikke er leder for den 17-årige.


6   Konsekvenser af overtrædelse af samværsreglerneDet er bestyrelsen der fastsætter samværsreglerne, og det er også bestyrelsen der tager stilling til konsekvenser, hvis der konstateres brud på reglerne. Den ansvarlige leder kan i første omgang træffe de nødvendige forholdsregler. Sanktionen i den enkelte sag skal altid afpasses efter forseelsens betydning.